Có 1 kết quả:

ám chướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che cho tối đi. Chỉ đầu óc tối tăm như bị che đi.