Có 1 kết quả:

ám diện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bề mặt xấu xa tối tăm của xã hội.