Có 1 kết quả:

ám hương sơ ảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ cây hoa mai, thường dùng trong văn chương.