Có 1 kết quả:

ám thể

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất không chiếu sáng, nói về khoáng chất.