Có 1 kết quả:

sướng lợi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thông suốt trôi chảy trong công việc.