Có 1 kết quả:

sướng uất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Sướng toại 暢遂.