Có 1 kết quả:

tạm nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người được dùng đến trong một thời gian.