Có 1 kết quả:

tạm trú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở trọ, ở đỡ trong một thời gian.

Một số bài thơ có sử dụng