Có 1 kết quả:

tạm đình bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngừng in ra trong một thời gian ( nói về báo chí ).