Có 1 kết quả:

tạm khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người tới ở chơi trong chốc lát, hoặc trong một thời gian.