Có 1 kết quả:

tạm ảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bóng chỉ có trong chốt lát. Chỉ thời gian qua mau.