Có 1 kết quả:

tạm thê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đậu đỡ trên cành ít lâu, nói về chim mất tổ — Chỉ người sống xa nhà.

Một số bài thơ có sử dụng