Có 1 kết quả:

tạm sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc sống không lâu bền. Chỉ một cuộc đời ngắn ngủi.