Có 1 kết quả:

tạm dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng đỡ trong thời gian ngắn.