Có 1 kết quả:

tạm lĩnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận đỡ trong ít lâu.