Có 1 kết quả:

bạo lực

1/1

bạo lực

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bạo lực, sự hung bạo

Từ điển trích dẫn

1. Võ lực, sức mạnh cưỡng chế.
2. Sức mạnh hung hãn, mạnh bạo.