Có 1 kết quả:

bạo tốt

1/1

bạo tốt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chết đột ngột

Một số bài thơ có sử dụng