Có 1 kết quả:

bộc bố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vải trắng.