Có 1 kết quả:

bạo lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hung tợn ngang ngược, như Bạo hoành 暴衡.