Có 1 kết quả:

bạo hà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hung tợn và khắc khe.