Có 1 kết quả:

bạo hổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tay không mà bắt sống được cọp.

Một số bài thơ có sử dụng