Có 1 kết quả:

hán hách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nắng gắt, như thiêu đốt.