Có 1 kết quả:

lịch chính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan giữ việc làm lịch thời xưa.