Có 1 kết quả:

lịch pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách tính năm tháng ngày giờ. Tức phép làm lịch.