Có 1 kết quả:

đàm ma

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Pháp, Phật pháp. § Dịch âm tiếng Phạn "dharma".
2. Gọi tắt danh tăng “Đàm-ma-la” 曇摩羅.

Một số bài thơ có sử dụng