Có 1 kết quả:

hiểu đắc

1/1

hiểu đắc

phồn thể

Từ điển phổ thông

biết