Có 1 kết quả:

hiểu thị

1/1

hiểu thị

phồn thể

Từ điển phổ thông

nói cho biết, thông báo cho

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rõ, chỉ bảo cho biết.