Có 1 kết quả:

ái muội

1/1

ái muội

phồn thể

Từ điển phổ thông

mơ hồ, ám muội, mờ ám

Từ điển phổ thông

việc không rõ ràng, việc không chính đáng