Có 1 kết quả:

mông muội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

U ám tối tăm.