Có 1 kết quả:

diệu linh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ mặt trời.

Một số bài thơ có sử dụng