Có 1 kết quả:

khoáng địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ đất rộng — Vùng đất trống.