Có 1 kết quả:

khoáng đãng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rộng lớn trống trải.

Một số bài thơ có sử dụng