Có 1 kết quả:

khoáng đạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ rộng rãi, không để ý chuyện nhỏ.

Một số bài thơ có sử dụng