Có 1 kết quả:

khoáng viễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rộng lớn xa xôi.

Một số bài thơ có sử dụng