Có 1 kết quả:

khúc tuyến

1/1

khúc tuyến

phồn thể

Từ điển phổ thông

theo đường cong, đường vòng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường cong. Danh từ toán học, tức đường không thẳng, không gãy.