Có 1 kết quả:

cánh hoại

1/1

cánh hoại

giản thể

Từ điển phổ thông

tồi tệ hơn, càng tồi