Có 1 kết quả:

canh tính

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thay đổi triều đại.
2. Đổi họ. ◎Như: “hành bất cải danh, tọa bất canh tính” 行不改名, 坐不更姓.

Một số bài thơ có sử dụng