Có 1 kết quả:

canh y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay áo.

Một số bài thơ có sử dụng