Có 1 kết quả:

thư hàm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bao thơ. Phong bì thơ.

Một số bài thơ có sử dụng