Có 1 kết quả:

thư lại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức cấp dưới lo việc giấy tờ tại công sở.