Có 1 kết quả:

thư phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gói thư. Lá thư. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc : » Thấy nhàn luống tưởng thư phong «.

Một số bài thơ có sử dụng