Có 1 kết quả:

thư điếm

1/1

thư điếm

phồn thể

Từ điển phổ thông

quầy bán sách, hiệu sách

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiệm bán sách.