Có 1 kết quả:

thư giá

1/1

thư giá

phồn thể

Từ điển phổ thông

giá sách, kệ sách

Một số bài thơ có sử dụng