Có 1 kết quả:

thư song

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa sổ của buồng học, của phòng đọc sách. Chỉ buồng học, phòng đọc sách. Đoạn trường tân thanh : » Chàng Kim từ lại thư song «.