Có 1 kết quả:

thư đồng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ống đựng sách thời xưa — Cái bao thơ. Truyện Hoa Tiên : » Phẩm đề biếng giở thư đồng «.

Một số bài thơ có sử dụng