Có 1 kết quả:

thư hiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ hàng ba dùng làm nơi đọc sách. Phòng học. Phòng đọc sách. Đoạn trường tân thanh : » Sánh vai về chốn thư hiên «.

Một số bài thơ có sử dụng