Có 1 kết quả:

thư diện

1/1

thư diện

phồn thể

Từ điển phổ thông

bằng chữ, trên giấy tờ, bằng giấy tờ