Có 1 kết quả:

tằng tôn

1/1

tằng tôn

phồn thể

Từ điển phổ thông

Cháu ba đời, tức cháu của con, hoặc con của cháu.

Một số bài thơ có sử dụng