Có 1 kết quả:

tằng tổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông tổ bốn đời, tức ông cố nội.

Một số bài thơ có sử dụng