Có 1 kết quả:

tằng tổ mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bà cố nội.